Verkoopsvoorwaarden

1. Alle facturen zijn groot contant betaalbaar te Moeskroen, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege.

2. Alle door ons bewerkte goederen en uitgevoerde werkzaamheden, worden door de opdrachtgever uitdrukkelijk goedgekeurd door de terugname van mogelijkheid tot nazicht van onze firma, wordt beschouwd als aanvaard. 

3. Een factuur binnen vier dagen niet teruggestuurd per aangetekend schrijven met de omstandige opgave van redenen van protest en opgave van mogelijkheid tot nazicht van onze firma, wordt beschouwd als aanvaard. 

4. Bij elke opdracht en zolang er facturen in verband met werkzaamheden uitgevoerd door STOCKHABO betreffende goederen van de opdrachtgever blijven openstaan, zullen de in het bedrijf STOCKHABO aanwezige goederen steeds het voorwerp uitmaken van een retentierecht ten belope van het bedrag van de openstaande facturen en de nog te factureren werkzaamheden. De BV STOCKHABO is steeds gerechtigd voor elke aflevering of terugzending van bewerkte of niet bewerkte goederen, de betaling van de openstaande factuursaldo's te eisen. De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mede in dat alle goederen door hem in de opslagruimtes van STOCKHABO aangebracht voor opslag en bewerking aldus tot pand trekken voor alle openstaande facturen en verschuldigde bedragen in verband met de uitgevoerde en nog lopende werkzaamheden. Bij gebreke aan betaling van de openstaande bedragen zal STOCKHABO gerechtigd zijn bij voorrang haar schuldvordering te verhalen aldus in retentie behouden goederen voor de volledige uitvoering van één contract de opdrachtgever zijn betalingen staakt of concordaat aanvraagt of zijn faillissement wordt uitgesproken, worden alle lopende contracten van rechtswege ontbonden door eenvoudige kennisgeving van de BV STOCKHABO en er zal verrekening plaatsgrijpen aan de marktprijzen van de in retentie gehouden goederen met de nog openstaande facturen.

5. Bij gebreke aan betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het openstaande saldo met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.860 euro. 

6. Het aanvaarden van cheques of wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de verkoops- en factuurvoorwaarden.

7. Voor betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. 

8. Alle andere voorwaarden vallen onder de verkoopsvoorwaarden van de BVBVK. 

 

Een vraag over de opslag van uw product?

Benieuwd hoe we de palletopslag van uw producten kunnen verzorgen? Of heeft u een specifieke vraag over een van onze andere diensten? Contacteer ons. Wij helpen u graag persoonlijk verder.

Stel uw vraag